Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται πλέον άδεια όμως απαιτείται ασφαλιστήριο συμβόλαιο, παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα από τη νομοθεσία: Απόσπασμα Νόμος 4685/2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. β) Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται άδεια. Για τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη

Στον πίνακα που ακολουθεί, αναγράφονται οι χρηματικές εισφορές ανά κατηγορία διαχειριζόμενων αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

Άγιος Νικόλαος 06/07/2018 Αρ. πρωτ. 168   ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ www.dias-aekk.gr   ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΚΚ   ΘΕΜΑ:  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ- ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ   Δυνάμει του με αριθμ. πρωτ. 2357/03/07/2018 εγγράφου που μας κοινοποιήθηκε από τον Ε.Ο.Α.Ν. οφείλουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, να σας ενημερώσουμε για την με αριθμ. πρωτ. 115.4/26-04-2018 απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Α.Ν. με θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεθοδολογία επιβολής προστίμων». Κατά τη

Δραστικά μέτρα λαμβάνει η Δημοτική Αρχή για να περιοριστεί το φαινόμενο των ασυνείδητων που απορρίπτουν μπάζα, σκουπίδια, κλαδέματα και κάθε λογής άχρηστα αντικείμενα σε ελεύθερους χώρους, δημόσιους ή και ιδιωτικούς, στα όρια του Δήμου Ηρακλείου. Ειδικά σε ορισμένες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην περιοχή της Φοινικιάς, τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας απομακρύνουν σε μηνιαία βάση πολλές δεκάδες κυβικά από μπάζα και άχρηστα υλικά, καθαρίζουν τους χώρους, αλλά σε χρόνο μηδέν