Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται πλέον άδεια όμως απαιτείται ασφαλιστήριο συμβόλαιο, παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα από τη νομοθεσία: Απόσπασμα Νόμος 4685/2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. β) Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται άδεια. Για τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη