Με την παρούσα θα επιθυμούσαμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για την ορθή και νόμιμη διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις. 1.Τα Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) είναι: κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο ανεξάρτητα από την μορφή τον όγκο, το βάρος ή τα επιμέρους υλικά από τα οποία αποτελείται (π.χ. μπάζα, αδρανή υλικά, υλικά εκσκαφών κ.α.). 2.Τα Α.Ε.Κ.Κ. σε