Στον πίνακα που ακολουθεί, αναγράφονται οι χρηματικές εισφορές ανά κατηγορία διαχειριζόμενων αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).