Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 36259/1757/Ε 103/2010 – ΦΕΚ 1312Β) τα μη επικίνδυνα υλικά ή αντικείμενα που προέρχονται από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, α) οικοδομικών εργασιών όπως ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, επισκευές, περιφράξεις και περιστοιχίσεις ατομικών κατοικιών κτιριακών συγκροτημάτων ή β) έργων τεχνικών υποδομών, όπως κατεδαφίσεις, κατασκευές ή και επιδιορθώσεις δρόμων, γεφυρών, σηράγγων, αποχετευτικών δικτύων, πεζοδρομίων και αναπλάσεις χώρων, κλπ οφείλουν να παραλαμβάνονται ή να μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες μονάδες εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων (ΑΕΚΚ).

Η συγκεκριμένη νομοθεσία εναλλακτικής διαχείρισης των προαναφερόμενων αποβλήτων αποσκοπεί στην πρόληψη ή τον περιορισμό των ζημιογόνων για το περιβάλλον επιπτώσεων, αποσκοπώντας στην βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Καλούνται όλοι οι οικονομικοί παράγοντες όπως οι κατασκευαστές ή οι εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, οι προμηθευτές προιόντων του τομέα δομικών κατασκευών, οι φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ, οι φορείς που συμμετέχουν άμεσα στη διαχείριση των υλικών αυτών, ο κύριος του κάθε έργου κλπ, να συμμορφώνονται με την κείμενη Νομοθεσία, σε διαφορετική περίπτωση διαπίστωσης αυθαίρετης διάθεσης των προαναφερόμενων υλικών θα επιβάλλονται αρμοδίως οι εκ του Νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμα.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΕΤΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ

Το παρόν δημοσιεύθηκε ως Δελτίο Τύπου, από την Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016 στην τοπική εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ.