Με την παρούσα θα επιθυμούσαμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για την ορθή και νόμιμη διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις.

1.Τα Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) είναι: κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο ανεξάρτητα από την μορφή τον όγκο, το βάρος ή τα επιμέρους υλικά από τα οποία αποτελείται (π.χ. μπάζα, αδρανή υλικά, υλικά εκσκαφών κ.α.).

2.Τα Α.Ε.Κ.Κ. σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να διατίθενται ανεξέλεγκτα στο φυσικό περιβάλλον (ρέματα, δάση, πρανή δρόμων, παραλίες κ.α.). Η αισθητική επιβάρυνση που προκαλείται είναι μείζονος σημασίας ειδικά σε τουριστικές περιοχές όπως είναι ο Δήμος Αγίου Νικολάου.

3.Τα Α.Ε.Κ.Κ. δεν επιτρέπεται να διατίθενται στο ΧΥΤΑ Δήμου Αγίου Νικολάου, όπως αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και την άδεια λειτουργίας του. Μικρές ποσότητες δύναται να διατίθενται σε ειδικό κάδο που έχει τοποθετηθεί εντός του χώρου του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου πλησίον του ζυγιστηρίου.

4.Τα Α.Ε.Κ.Κ. πρέπει να διατίθενται σε κατάλληλα εγκεκριμένη μονάδα ανακύκλωσης. Ο κάθε διαχειριστής ΑΕΚΚ (ανάδοχος δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, μηχανικός, εργολάβος, κατασκευαστική ή τεχνική εταιρεία, ιδιοκτήτης οικοδομής, ιδιοκτήτης φορτηγού που μεταφέρει ΑΕΚΚ ) είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν. 2939/01 και ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 ΦΕΚ1312Β/24-08-2010) να διαθέτει τα εν λόγω απόβλητα σε κατάλληλα εγκεκριμένη μονάδα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ.

Στην περίπτωση μη εφαρμογής των παραπάνω υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις. (Αστικές, Διοικητικές, Ποινικές).

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ

Το παρόν δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016 στην τοπική εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ.